ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

fulfulde

fulfulde ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ki ਉਚਾਰਨ ki [hu]
 • ngu ਉਚਾਰਨ ngu [vi]
 • awa ਉਚਾਰਨ awa [pap]
 • ee ਉਚਾਰਨ ee [nl]
 • lekki ਉਚਾਰਨ lekki [pl]
 • rema ਉਚਾਰਨ rema [es]
 • soppa ਉਚਾਰਨ soppa [sv]
 • Cate ਉਚਾਰਨ Cate [en]
 • uu ਉਚਾਰਨ uu [ind]
 • nde ਉਚਾਰਨ nde [gn]
 • Jalo ਉਚਾਰਨ Jalo [es]
 • gâh ਉਚਾਰਨ gâh [tr]
 • catel ਉਚਾਰਨ catel [enm]
 • ba ɓota ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ba ɓota [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • becce ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ becce [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ɗe cate ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ɗe cate [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • hoore ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hoore [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • keeci ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ keeci [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • leɗɗe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ leɗɗe [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • mbeewa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mbeewa [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nge nagge ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nge nagge [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ngu mbaalu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ngu mbaalu [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • puccu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ puccu [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ba mbabba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ba mbabba [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ɓe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ɓe [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • cate ɗe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cate ɗe [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ɗiɗi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ɗiɗi [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • mbeewa ba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mbeewa ba [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ndema ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ndema [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nge ñale ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nge ñale [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ngu mbortu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ngu mbortu [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • puccu ngu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ puccu ngu [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • waali ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ waali [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ba mbeewa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ba mbeewa [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ɓokki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ɓokki [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ɗo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ɗo [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • jam hiiri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jam hiiri [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ki ɓokki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ki ɓokki [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • leydi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ leydi [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • mbortu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mbortu [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ndi ngaari ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ndi ngaari [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ngel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ngel [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ngu puccu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ngu puccu [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • reena ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ reena [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • weeti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ weeti [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ba ngelooba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ba ngelooba [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ɓokki ki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ɓokki ki [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • colɗo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ colɗo [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • jam ñalli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jam ñalli [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • laaci ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ laaci [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • luumo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ luumo [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • mbortu ngu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mbortu ngu [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ndi njawdi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ndi njawdi [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ngel bamngel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ngel bamngel [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ñiiƴe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ñiiƴe [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • reende ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ reende [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • wuro ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wuro [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Aawa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aawa [ff | wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • bajjo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bajjo [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ɓota ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ɓota [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ɗa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ɗa [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • gaɗa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gaɗa [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • jam waali ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jam waali [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • laamɗo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ laamɗo [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • mbaalu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mbaalu [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nagge nge ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nagge nge [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ngaari ndi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ngaari ndi [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ngel catel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ngel catel [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • njawdi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ njawdi [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • yeeso ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yeeso [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • aawde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aawde [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • bamngal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bamngal [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ɓota ba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ɓota ba [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ɗaalde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ɗaalde [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • jam weeti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jam weeti [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • lacciri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lacciri [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • mbaalu ngu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mbaalu ngu [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ñale ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ñale [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ngal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ngal [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ngelooba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ngelooba [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • njawdi ndi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ njawdi ndi [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • remde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ remde [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ƴ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ƴ [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • bamngel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bamngel [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • caggal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ caggal [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ɗakkudi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ɗakkudi [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • geño ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ geño [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • jam'mbere ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jam'mbere [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ladde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ladde [ff | no] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • mbabba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mbabba [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ñale nge ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ñale nge [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ngal bamngal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ngal bamngal [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ngelooba ba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ngelooba ba [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nofel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nofel [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sappo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sappo [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • awde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ awde [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • bamngel ngel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bamngel ngel [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • catal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ catal [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ɗe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ɗe [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • hakkunde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hakkunde [ff] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ