ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Iloco song

Iloco song ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Dios ਉਚਾਰਨ Dios [es]
 • Aya ਉਚਾਰਨ Aya [es]
 • Ken ਉਚਾਰਨ Ken [en]
 • maestra ਉਚਾਰਨ maestra [es]
 • sika ਉਚਾਰਨ sika [fi]
 • Maysa ਉਚਾਰਨ Maysa [ilo]
 • manen ਉਚਾਰਨ manen [nl]
 • Ammon ਉਚਾਰਨ Ammon [he]
 • balo ਉਚਾਰਨ balo [la]
 • diak ਉਚਾਰਨ diak [pl]
 • saka ਉਚਾਰਨ saka [cs]
 • kanto ਉਚਾਰਨ kanto [fi]
 • akad ਉਚਾਰਨ akad [cs]
 • bentana ਉਚਾਰਨ bentana [ceb]
 • nagan ਉਚਾਰਨ nagan [pl]
 • anansa ਉਚਾਰਨ anansa [ilo]
 • sadino ਉਚਾਰਨ sadino [pt]
 • Lelong ਉਚਾਰਨ Lelong [fr]
 • langa ਉਚਾਰਨ langa [eu]
 • Sabong ਉਚਾਰਨ Sabong [tl]
 • anay ਉਚਾਰਨ anay [tl]
 • Pamulinawen ਉਚਾਰਨ Pamulinawen [ilo]
 • marfil ਉਚਾਰਨ marfil [es]
 • imdengam ਉਚਾਰਨ imdengam [ilo]
 • Siak ਉਚਾਰਨ Siak [pag]
 • kutsilyo ਉਚਾਰਨ kutsilyo [tl]
 • Kadi ਉਚਾਰਨ Kadi [de]
 • sabsabong ਉਚਾਰਨ sabsabong [ilo]
 • kasam-itan ਉਚਾਰਨ kasam-itan [ilo]
 • saluyot ਉਚਾਰਨ saluyot [ilo]
 • naudi ਉਚਾਰਨ naudi [et]
 • tuktok ਉਚਾਰਨ tuktok [tl]
 • Pusok ਉਚਾਰਨ Pusok [ilo]
 • Dika ਉਚਾਰਨ Dika [eo]
 • bagi ਉਚਾਰਨ bagi [ind]
 • sentimiento ਉਚਾਰਨ sentimiento [es]
 • kamatis ਉਚਾਰਨ kamatis [tl]
 • umas-asug ਉਚਾਰਨ umas-asug [ilo]
 • mabang-aran ਉਚਾਰਨ mabang-aran [ilo]
 • bagana ਉਚਾਰਨ bagana [pt]
 • Manang ਉਚਾਰਨ Manang [ilo]
 • Kayo ਉਚਾਰਨ Kayo [tl]
 • tabako ਉਚਾਰਨ tabako [eo]
 • aklunem ਉਚਾਰਨ aklunem [ilo]
 • malagipka ਉਚਾਰਨ malagipka [ilo]
 • sadiam ਉਚਾਰਨ sadiam [ilo]
 • Annay ਉਚਾਰਨ Annay [fr]
 • ayan ਉਚਾਰਨ ayan [tr]
 • sadin ਉਚਾਰਨ sadin [fi]
 • Kupit ਉਚਾਰਨ Kupit [cs]
 • Panunotem ਉਚਾਰਨ Panunotem [ilo]
 • Agrayo ਉਚਾਰਨ Agrayo [ilo]
 • di-agsarday ਉਚਾਰਨ di-agsarday [ilo]
 • pagintultulngan ਉਚਾਰਨ pagintultulngan [ilo]
 • Aw-awagak ਉਚਾਰਨ Aw-awagak [ilo]
 • lamok ਉਚਾਰਨ lamok [tl]
 • sumina ਉਚਾਰਨ sumina [pl]
 • bantay ਉਚਾਰਨ bantay [tl]
 • tulod ਉਚਾਰਨ tulod [ceb]
 • agayat ਉਚਾਰਨ agayat [ilo]
 • nasayaat ਉਚਾਰਨ nasayaat [ilo]
 • buok ਉਚਾਰਨ buok [ceb]
 • uray ਉਚਾਰਨ uray [tr]
 • dimo ਉਚਾਰਨ dimo [es]
 • Napan ਉਚਾਰਨ Napan [es]
 • diay ਉਚਾਰਨ diay [es]
 • parya ਉਚਾਰਨ parya [tr]
 • mapan ਉਚਾਰਨ mapan [ms]
 • idiay ਉਚਾਰਨ idiay [es]
 • naslag ਉਚਾਰਨ naslag [nl]
 • sinamay ਉਚਾਰਨ sinamay [es]
 • 'toy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 'toy [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • abriem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ abriem [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • adda't ditoy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adda't ditoy [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Addada ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Addada [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • adu nga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adu nga [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • aduda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aduda [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • agalakanto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agalakanto [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Agaluadka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Agaluadka [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • agbasbasa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agbasbasa [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • agdissu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agdissu [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • agkabaw ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agkabaw [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • aglabaslabas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aglabaslabas [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • aglalo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aglalo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • agmisuotka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agmisuotka [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • agparbeng ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agparbeng [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • agrukbabda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agrukbabda [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • agruknoy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agruknoy [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • agsapulka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agsapulka [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • agsina sadino ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agsina sadino [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Agtatamdagkam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Agtatamdagkam [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Alaem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Alaem [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • aminen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aminen [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ap-apalan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ap-apalan [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • apag-ukrad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ apag-ukrad [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • aramidek ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aramidek [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • atipaen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ atipaen [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • aya't ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aya't [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ayatkon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ayatkon [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • babawyem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ babawyem [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ