ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Iloco song

Iloco song ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Dios ਉਚਾਰਨ Dios [es]
 • Aya ਉਚਾਰਨ Aya [es]
 • Ken ਉਚਾਰਨ Ken [en]
 • maestra ਉਚਾਰਨ maestra [es]
 • sika ਉਚਾਰਨ sika [fi]
 • manen ਉਚਾਰਨ manen [nl]
 • Maysa ਉਚਾਰਨ Maysa [ilo]
 • Ammon ਉਚਾਰਨ Ammon [he]
 • balo ਉਚਾਰਨ balo [la]
 • diak ਉਚਾਰਨ diak [pl]
 • lilo ਉਚਾਰਨ lilo [en]
 • kanto ਉਚਾਰਨ kanto [fi]
 • saka ਉਚਾਰਨ saka [cs]
 • akad ਉਚਾਰਨ akad [cs]
 • anansa ਉਚਾਰਨ anansa [ilo]
 • nagan ਉਚਾਰਨ nagan [pl]
 • sadino ਉਚਾਰਨ sadino [pt]
 • bentana ਉਚਾਰਨ bentana [ceb]
 • Lelong ਉਚਾਰਨ Lelong [fr]
 • Pamulinawen ਉਚਾਰਨ Pamulinawen [ilo]
 • anay ਉਚਾਰਨ anay [tl]
 • imdengam ਉਚਾਰਨ imdengam [ilo]
 • Sabong ਉਚਾਰਨ Sabong [tl]
 • langa ਉਚਾਰਨ langa [eu]
 • Siak ਉਚਾਰਨ Siak [pag]
 • sabsabong ਉਚਾਰਨ sabsabong [ilo]
 • kasam-itan ਉਚਾਰਨ kasam-itan [ilo]
 • marfil ਉਚਾਰਨ marfil [es]
 • Kadi ਉਚਾਰਨ Kadi [de]
 • kutsilyo ਉਚਾਰਨ kutsilyo [tl]
 • saluyot ਉਚਾਰਨ saluyot [ilo]
 • naudi ਉਚਾਰਨ naudi [et]
 • tuktok ਉਚਾਰਨ tuktok [tl]
 • Pusok ਉਚਾਰਨ Pusok [ilo]
 • Dika ਉਚਾਰਨ Dika [eo]
 • kamatis ਉਚਾਰਨ kamatis [tl]
 • umas-asug ਉਚਾਰਨ umas-asug [ilo]
 • bagi ਉਚਾਰਨ bagi [ind]
 • mabang-aran ਉਚਾਰਨ mabang-aran [ilo]
 • sentimiento ਉਚਾਰਨ sentimiento [es]
 • bagana ਉਚਾਰਨ bagana [pt]
 • Manang ਉਚਾਰਨ Manang [ilo]
 • tabako ਉਚਾਰਨ tabako [eo]
 • aklunem ਉਚਾਰਨ aklunem [ilo]
 • sadiam ਉਚਾਰਨ sadiam [ilo]
 • malagipka ਉਚਾਰਨ malagipka [ilo]
 • Kayo ਉਚਾਰਨ Kayo [tl]
 • Annay ਉਚਾਰਨ Annay [fr]
 • sadin ਉਚਾਰਨ sadin [fi]
 • Kupit ਉਚਾਰਨ Kupit [cs]
 • Panunotem ਉਚਾਰਨ Panunotem [ilo]
 • Agrayo ਉਚਾਰਨ Agrayo [ilo]
 • di-agsarday ਉਚਾਰਨ di-agsarday [ilo]
 • pagintultulngan ਉਚਾਰਨ pagintultulngan [ilo]
 • Aw-awagak ਉਚਾਰਨ Aw-awagak [ilo]
 • ayan ਉਚਾਰਨ ayan [tr]
 • lamok ਉਚਾਰਨ lamok [tl]
 • sumina ਉਚਾਰਨ sumina [pl]
 • bantay ਉਚਾਰਨ bantay [tl]
 • tulod ਉਚਾਰਨ tulod [ceb]
 • agayat ਉਚਾਰਨ agayat [ilo]
 • nasayaat ਉਚਾਰਨ nasayaat [ilo]
 • buok ਉਚਾਰਨ buok [ceb]
 • Napan ਉਚਾਰਨ Napan [es]
 • uray ਉਚਾਰਨ uray [tr]
 • parya ਉਚਾਰਨ parya [tr]
 • dimo ਉਚਾਰਨ dimo [es]
 • naslag ਉਚਾਰਨ naslag [nl]
 • sinamay ਉਚਾਰਨ sinamay [es]
 • agalakanto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agalakanto [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • agmisuotka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agmisuotka [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ap-apalan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ap-apalan [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ayatkon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ayatkon [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • bannatiran ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bannatiran [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • bingiem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bingiem [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • dagus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dagus [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • dutdotmo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dutdotmo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • hasmin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hasmin [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Ilokanaka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ilokanaka [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • indengam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ indengam [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kaasiak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kaasiak [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kaimasan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kaimasan [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kannaway ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kannaway [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kauddian ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kauddian [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kinayawan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kinayawan [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • lakay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lakay [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • mabuybuyak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mabuybuyak [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • maipapasmo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ maipapasmo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • malem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ malem [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • maregregko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ maregregko [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • maudi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ maudi [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nadayag ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nadayag [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nagsaway ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nagsaway [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nanangmo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nanangmo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • napintas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ napintas [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nasipnget ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nasipnget [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ngalngalen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ngalngalen [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • pagdissuan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pagdissuan [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • panggepmo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ panggepmo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • patiennak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ patiennak [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ