ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Iloco song

Iloco song ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Dios ਉਚਾਰਨ Dios [es]
 • Aya ਉਚਾਰਨ Aya [es]
 • maestra ਉਚਾਰਨ maestra [es]
 • Ken ਉਚਾਰਨ Ken [en]
 • sika ਉਚਾਰਨ sika [fi]
 • manen ਉਚਾਰਨ manen [nl]
 • Maysa ਉਚਾਰਨ Maysa [ilo]
 • Ammon ਉਚਾਰਨ Ammon [he]
 • balo ਉਚਾਰਨ balo [la]
 • diak ਉਚਾਰਨ diak [pl]
 • lilo ਉਚਾਰਨ lilo [en]
 • kanto ਉਚਾਰਨ kanto [fi]
 • akad ਉਚਾਰਨ akad [cs]
 • saka ਉਚਾਰਨ saka [cs]
 • nagan ਉਚਾਰਨ nagan [pl]
 • sadino ਉਚਾਰਨ sadino [pt]
 • anansa ਉਚਾਰਨ anansa [ilo]
 • bentana ਉਚਾਰਨ bentana [ceb]
 • Lelong ਉਚਾਰਨ Lelong [fr]
 • Pamulinawen ਉਚਾਰਨ Pamulinawen [ilo]
 • anay ਉਚਾਰਨ anay [tl]
 • imdengam ਉਚਾਰਨ imdengam [ilo]
 • Sabong ਉਚਾਰਨ Sabong [tl]
 • Siak ਉਚਾਰਨ Siak [pag]
 • langa ਉਚਾਰਨ langa [eu]
 • sabsabong ਉਚਾਰਨ sabsabong [ilo]
 • kasam-itan ਉਚਾਰਨ kasam-itan [ilo]
 • Kadi ਉਚਾਰਨ Kadi [de]
 • saluyot ਉਚਾਰਨ saluyot [ilo]
 • kutsilyo ਉਚਾਰਨ kutsilyo [tl]
 • marfil ਉਚਾਰਨ marfil [es]
 • naudi ਉਚਾਰਨ naudi [et]
 • tuktok ਉਚਾਰਨ tuktok [tl]
 • Pusok ਉਚਾਰਨ Pusok [ilo]
 • Dika ਉਚਾਰਨ Dika [eo]
 • umas-asug ਉਚਾਰਨ umas-asug [ilo]
 • mabang-aran ਉਚਾਰਨ mabang-aran [ilo]
 • bagi ਉਚਾਰਨ bagi [ind]
 • kamatis ਉਚਾਰਨ kamatis [tl]
 • sentimiento ਉਚਾਰਨ sentimiento [es]
 • bagana ਉਚਾਰਨ bagana [pt]
 • tabako ਉਚਾਰਨ tabako [eo]
 • Manang ਉਚਾਰਨ Manang [ilo]
 • aklunem ਉਚਾਰਨ aklunem [ilo]
 • sadiam ਉਚਾਰਨ sadiam [ilo]
 • malagipka ਉਚਾਰਨ malagipka [ilo]
 • Annay ਉਚਾਰਨ Annay [fr]
 • Kayo ਉਚਾਰਨ Kayo [tl]
 • sadin ਉਚਾਰਨ sadin [fi]
 • Kupit ਉਚਾਰਨ Kupit [cs]
 • Panunotem ਉਚਾਰਨ Panunotem [ilo]
 • Agrayo ਉਚਾਰਨ Agrayo [ilo]
 • di-agsarday ਉਚਾਰਨ di-agsarday [ilo]
 • pagintultulngan ਉਚਾਰਨ pagintultulngan [ilo]
 • Aw-awagak ਉਚਾਰਨ Aw-awagak [ilo]
 • lamok ਉਚਾਰਨ lamok [tl]
 • sumina ਉਚਾਰਨ sumina [pl]
 • ayan ਉਚਾਰਨ ayan [tr]
 • tulod ਉਚਾਰਨ tulod [ceb]
 • bantay ਉਚਾਰਨ bantay [tl]
 • agayat ਉਚਾਰਨ agayat [ilo]
 • nasayaat ਉਚਾਰਨ nasayaat [ilo]
 • buok ਉਚਾਰਨ buok [ceb]
 • Napan ਉਚਾਰਨ Napan [es]
 • parya ਉਚਾਰਨ parya [tr]
 • uray ਉਚਾਰਨ uray [tr]
 • naslag ਉਚਾਰਨ naslag [nl]
 • dimo ਉਚਾਰਨ dimo [es]
 • aduda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aduda [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • aglalo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aglalo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Agtatamdagkam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Agtatamdagkam [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • bigbigat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bigbigat [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • dagiti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dagiti [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Denggem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Denggem [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • dinengdeng ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dinengdeng [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • dutdoten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dutdoten [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • hardinko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hardinko [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Ilokana ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ilokana [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • indayonenkanto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ indayonenkanto [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • itdem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ itdem [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kagaten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kagaten [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kaniak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kaniak [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • katuday ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ katuday [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kinaraykay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kinaraykay [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • laeng ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ laeng [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Lila Kikay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lila Kikay [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • maimasmonto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ maimasmonto [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • maraniagan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ maraniagan [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • maturog ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ maturog [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nadawel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nadawel [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Nagmulaak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nagmulaak [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nananam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nananam [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nga'gsasarita ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nga'gsasarita [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Pagdayawandaka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Pagdayawandaka [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • panggep ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ panggep [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ragsak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ragsak [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Samsam-itek ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Samsam-itek [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • siasino ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ siasino [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sinamay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sinamay [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sukdalen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sukdalen [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ