ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verbo

verbo ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • llorar ਉਚਾਰਨ
  llorar [es]
 • vamos ਉਚਾਰਨ
  vamos [pt]
 • dormir ਉਚਾਰਨ
  dormir [fr]
 • libro ਉਚਾਰਨ
  libro [es]
 • aprender ਉਚਾਰਨ
  aprender [pt]
 • tengo ਉਚਾਰਨ
  tengo [es]
 • ser ਉਚਾਰਨ
  ser [es]
 • trabajar ਉਚਾਰਨ
  trabajar [es]
 • pronunciar ਉਚਾਰਨ
  pronunciar [es]
 • escuchar ਉਚਾਰਨ
  escuchar [es]
 • sea ਉਚਾਰਨ
  sea [en]
 • cantar ਉਚਾਰਨ
  cantar [es]
 • querer ਉਚਾਰਨ
  querer [es]
 • añadir ਉਚਾਰਨ
  añadir [es]
 • viajar ਉਚਾਰਨ
  viajar [es]
 • star ਉਚਾਰਨ
  star [en]
 • venir ਉਚਾਰਨ
  venir [fr]
 • coger ਉਚਾਰਨ
  coger [es]
 • comer ਉਚਾਰਨ
  comer [es]
 • liar ਉਚਾਰਨ
  liar [en]
 • poder ਉਚਾਰਨ
  poder [es]
 • correr ਉਚਾਰਨ
  correr [es]
 • bebe ਉਚਾਰਨ
  bebe [es]
 • ver ਉਚਾਰਨ
  ver [es]
 • estudiar ਉਚਾਰਨ
  estudiar [es]
 • estar ਉਚਾਰਨ
  estar [es]
 • amar ਉਚਾਰਨ
  amar [es]
 • llegar ਉਚਾਰਨ
  llegar [es]
 • vivir ਉਚਾਰਨ
  vivir [es]
 • fue ਉਚਾਰਨ
  fue [es]
 • fui ਉਚਾਰਨ
  fui [es]
 • hablar ਉਚਾਰਨ
  hablar [es]
 • escribir ਉਚਾਰਨ
  escribir [es]
 • hallar ਉਚਾਰਨ
  hallar [es]
 • preguntar ਉਚਾਰਨ
  preguntar [es]
 • caminar ਉਚਾਰਨ
  caminar [es]
 • ayuda ਉਚਾਰਨ
  ayuda [es]
 • tango ਉਚਾਰਨ
  tango [pt]
 • loco ਉਚਾਰਨ
  loco [ia]
 • avant ਉਚਾਰਨ
  avant [fr]
 • vais ਉਚਾਰਨ
  vais [fr]
 • vi ਉਚਾਰਨ
  vi [eo]
 • gritar ਉਚਾਰਨ
  gritar [es]
 • abandonar ਉਚਾਰਨ
  abandonar [es]
 • hacer ਉਚਾਰਨ
  hacer [es]
 • subir ਉਚਾਰਨ
  subir [fr]
 • jugar ਉਚਾਰਨ
  jugar [es]
 • susurrar ਉਚਾਰਨ
  susurrar [es]
 • partir ਉਚਾਰਨ
  partir [fr]
 • esperar ਉਚਾਰਨ
  esperar [es]
 • buscar ਉਚਾਰਨ
  buscar [es]
 • recordar ਉਚਾਰਨ
  recordar [es]
 • dibujar ਉਚਾਰਨ
  dibujar [es]
 • exigir ਉਚਾਰਨ
  exigir [es]
 • 咕噥 ਉਚਾਰਨ
  咕噥 [zh]
 • llevar ਉਚਾਰਨ
  llevar [es]
 • comprar ਉਚਾਰਨ
  comprar [es]
 • halo ਉਚਾਰਨ
  halo [en]
 • tomar ਉਚਾਰਨ
  tomar [es]
 • seguir ਉਚਾਰਨ
  seguir [es]
 • tocar ਉਚਾਰਨ
  tocar [es]
 • sentir ਉਚਾਰਨ
  sentir [fr]
 • id ਉਚਾਰਨ
  id [en]
 • callar ਉਚਾਰਨ
  callar [es]
 • volver ਉਚਾਰਨ
  volver [es]
 • bebes ਉਚਾਰਨ
  bebes [es]
 • tiene ਉਚਾਰਨ
  tiene [es]
 • voy ਉਚਾਰਨ
  voy [es]
 • saltar ਉਚਾਰਨ
  saltar [es]
 • bello ਉਚਾਰਨ
  bello [es]
 • sed ਉਚਾਰਨ
  sed [la]
 • sois ਉਚਾਰਨ
  sois [es]
 • sé ਉਚਾਰਨ
  [es]
 • creer ਉਚਾਰਨ
  creer [es]
 • despertar ਉਚਾਰਨ
  despertar [es]
 • acercar ਉਚਾਰਨ
  acercar [es]
 • cerca ਉਚਾਰਨ
  cerca [es]
 • comemos ਉਚਾਰਨ
  comemos [pt]
 • efetuar ਉਚਾਰਨ
  efetuar [pt]
 • pedir ਉਚਾਰਨ
  pedir [es]
 • corona ਉਚਾਰਨ
  corona [nl]
 • cambiar ਉਚਾਰਨ
  cambiar [es]
 • desear ਉਚਾਰਨ
  desear [es]
 • stare ਉਚਾਰਨ
  stare [en]
 • limpiar ਉਚਾਰਨ
  limpiar [es]
 • tener ਉਚਾਰਨ
  tener [es]
 • va ਉਚਾਰਨ
  va [es]
 • enseñar ਉਚਾਰਨ
  enseñar [es]
 • coméis ਉਚਾਰਨ
  coméis [es]
 • servir ਉਚਾਰਨ
  servir [es]
 • cuidar ਉਚਾਰਨ
  cuidar [es]
 • ayudar ਉਚਾਰਨ
  ayudar [es]
 • hice ਉਚਾਰਨ
  hice [es]
 • quedar ਉਚਾਰਨ
  quedar [es]
 • caer ਉਚਾਰਨ
  caer [es]
 • palabrería ਉਚਾਰਨ
  palabrería [es]
 • quemar ਉਚਾਰਨ
  quemar [es]
 • abrazar ਉਚਾਰਨ
  abrazar [es]
 • Salir ਉਚਾਰਨ
  Salir [es]
 • pensar ਉਚਾਰਨ
  pensar [es]