ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verbo

verbo ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • llorar ਉਚਾਰਨ llorar [es]
 • vamos ਉਚਾਰਨ vamos [pt]
 • dormir ਉਚਾਰਨ dormir [fr]
 • libro ਉਚਾਰਨ libro [es]
 • aprender ਉਚਾਰਨ aprender [pt]
 • tengo ਉਚਾਰਨ tengo [es]
 • ser ਉਚਾਰਨ ser [es]
 • trabajar ਉਚਾਰਨ trabajar [es]
 • pronunciar ਉਚਾਰਨ pronunciar [es]
 • escuchar ਉਚਾਰਨ escuchar [es]
 • cantar ਉਚਾਰਨ cantar [es]
 • añadir ਉਚਾਰਨ añadir [es]
 • querer ਉਚਾਰਨ querer [es]
 • viajar ਉਚਾਰਨ viajar [es]
 • sea ਉਚਾਰਨ sea [en]
 • star ਉਚਾਰਨ star [en]
 • venir ਉਚਾਰਨ venir [fr]
 • coger ਉਚਾਰਨ coger [es]
 • comer ਉਚਾਰਨ comer [es]
 • liar ਉਚਾਰਨ liar [en]
 • poder ਉਚਾਰਨ poder [es]
 • correr ਉਚਾਰਨ correr [es]
 • bebe ਉਚਾਰਨ bebe [es]
 • estudiar ਉਚਾਰਨ estudiar [es]
 • ver ਉਚਾਰਨ ver [es]
 • estar ਉਚਾਰਨ estar [es]
 • amar ਉਚਾਰਨ amar [es]
 • llegar ਉਚਾਰਨ llegar [es]
 • fue ਉਚਾਰਨ fue [es]
 • vivir ਉਚਾਰਨ vivir [es]
 • fui ਉਚਾਰਨ fui [es]
 • hablar ਉਚਾਰਨ hablar [es]
 • hallar ਉਚਾਰਨ hallar [es]
 • escribir ਉਚਾਰਨ escribir [es]
 • preguntar ਉਚਾਰਨ preguntar [es]
 • caminar ਉਚਾਰਨ caminar [es]
 • ayuda ਉਚਾਰਨ ayuda [es]
 • tango ਉਚਾਰਨ tango [pt]
 • loco ਉਚਾਰਨ loco [ia]
 • avant ਉਚਾਰਨ avant [fr]
 • vais ਉਚਾਰਨ vais [fr]
 • vi ਉਚਾਰਨ vi [eo]
 • gritar ਉਚਾਰਨ gritar [es]
 • abandonar ਉਚਾਰਨ abandonar [es]
 • hacer ਉਚਾਰਨ hacer [es]
 • subir ਉਚਾਰਨ subir [fr]
 • susurrar ਉਚਾਰਨ susurrar [es]
 • jugar ਉਚਾਰਨ jugar [es]
 • esperar ਉਚਾਰਨ esperar [es]
 • partir ਉਚਾਰਨ partir [fr]
 • buscar ਉਚਾਰਨ buscar [es]
 • recordar ਉਚਾਰਨ recordar [es]
 • dibujar ਉਚਾਰਨ dibujar [es]
 • exigir ਉਚਾਰਨ exigir [es]
 • 咕噥 ਉਚਾਰਨ 咕噥 [zh]
 • comprar ਉਚਾਰਨ comprar [es]
 • tomar ਉਚਾਰਨ tomar [es]
 • llevar ਉਚਾਰਨ llevar [es]
 • seguir ਉਚਾਰਨ seguir [es]
 • halo ਉਚਾਰਨ halo [en]
 • tocar ਉਚਾਰਨ tocar [es]
 • callar ਉਚਾਰਨ callar [es]
 • id ਉਚਾਰਨ id [en]
 • sentir ਉਚਾਰਨ sentir [fr]
 • bebes ਉਚਾਰਨ bebes [es]
 • saltar ਉਚਾਰਨ saltar [es]
 • volver ਉਚਾਰਨ volver [es]
 • tiene ਉਚਾਰਨ tiene [es]
 • bello ਉਚਾਰਨ bello [es]
 • voy ਉਚਾਰਨ voy [es]
 • sed ਉਚਾਰਨ sed [la]
 • sois ਉਚਾਰਨ sois [es]
 • creer ਉਚਾਰਨ creer [es]
 • despertar ਉਚਾਰਨ despertar [es]
 • sé ਉਚਾਰਨ [es]
 • acercar ਉਚਾਰਨ acercar [es]
 • efetuar ਉਚਾਰਨ efetuar [pt]
 • comemos ਉਚਾਰਨ comemos [pt]
 • cerca ਉਚਾਰਨ cerca [es]
 • pedir ਉਚਾਰਨ pedir [es]
 • corona ਉਚਾਰਨ corona [nl]
 • cambiar ਉਚਾਰਨ cambiar [es]
 • desear ਉਚਾਰਨ desear [es]
 • limpiar ਉਚਾਰਨ limpiar [es]
 • tener ਉਚਾਰਨ tener [es]
 • stare ਉਚਾਰਨ stare [en]
 • va ਉਚਾਰਨ va [es]
 • enseñar ਉਚਾਰਨ enseñar [es]
 • coméis ਉਚਾਰਨ coméis [es]
 • servir ਉਚਾਰਨ servir [es]
 • cuidar ਉਚਾਰਨ cuidar [es]
 • hice ਉਚਾਰਨ hice [es]
 • quedar ਉਚਾਰਨ quedar [es]
 • palabrería ਉਚਾਰਨ palabrería [es]
 • ayudar ਉਚਾਰਨ ayudar [es]
 • quemar ਉਚਾਰਨ quemar [es]
 • caer ਉਚਾਰਨ caer [es]
 • abrazar ਉਚਾਰਨ abrazar [es]
 • Salir ਉਚਾਰਨ Salir [es]
 • hacía ਉਚਾਰਨ hacía [es]