ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/07/2018 Hlöðver [is] Hlöðver ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Sauðárdalsstífla [is] Sauðárdalsstífla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Hafrahvammagljúfur [is] Hafrahvammagljúfur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Stakksfjörður [is] Stakksfjörður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Haffjörður [is] Haffjörður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Suðurfirðir [is] Suðurfirðir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Hestfjörður [is] Hestfjörður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Kaldalón [is] Kaldalón ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Bitrufjörður [is] Bitrufjörður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Bakkaflói [is] Bakkaflói ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Nýpsfjörður [is] Nýpsfjörður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Héraðsflói [is] Héraðsflói ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Norðfjarðarflói [is] Norðfjarðarflói ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Hellisfjörður [is] Hellisfjörður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Viðfjörður [is] Viðfjörður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Íshólsvatn [is] Íshólsvatn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Hágöngulon [is] Hágöngulon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Loðmundarvatn [is] Loðmundarvatn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Ljótipollur [is] Ljótipollur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Bláhylur [is] Bláhylur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Reyðarvatn [is] Reyðarvatn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Hópið [is] Hópið ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Þrándarjökull [is] Þrándarjökull ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Falljökull [is] Falljökull ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Lundey [is] Lundey ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Þórishólmur [is] Þórishólmur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Hafnarhólmi [is] Hafnarhólmi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Borgarhólmur [is] Borgarhólmur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Skrúður [is] Skrúður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 Reynisfjall [is] Reynisfjall ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ