ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

pernys32

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

pernys32 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 ozonskikt [sv] ozonskikt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 Fridleiv Ragnarsson [sv] Fridleiv Ragnarsson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 sololjan [sv] sololjan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 redskapsgymnastik [sv] redskapsgymnastik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 guldmedaljörer [sv] guldmedaljörer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 skullbroar [sv] skullbroar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 vamptyp [sv] vamptyp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 vamptyperna [sv] vamptyperna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 vamptypen [sv] vamptypen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 ängsbräsma [sv] ängsbräsma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 Saipan [sv] Saipan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 lidret [sv] lidret ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 vamptyper [sv] vamptyper ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 Ludvig Igra [sv] Ludvig Igra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 Tudela [sv] Tudela ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 sladdrar [sv] sladdrar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 sladdra [sv] sladdra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 domestik [sv] domestik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 gelatiniserad [sv] gelatiniserad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 okänslighet [sv] okänslighet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 svinhus [sv] svinhus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 kvällnar [sv] kvällnar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 svinkätte [sv] svinkätte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 förindustriell [sv] förindustriell ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 övningarna [sv] övningarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 Burton [sv] Burton ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 kustlabb [sv] kustlabb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 undulaten [sv] undulaten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 kaffemaskin [sv] kaffemaskin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 budgivare [sv] budgivare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ