ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

pernys32

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

pernys32 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 pärltrådarna [sv] pärltrådarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 omställningsutbildningar [sv] omställningsutbildningar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 tandtråden [sv] tandtråden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 ledtrådarna [sv] ledtrådarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 trådarna [sv] trådarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 glödtrådar [sv] glödtrådar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 glödtråden [sv] glödtråden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 glödtråd [sv] glödtråd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 tandtrådarna [sv] tandtrådarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 tandtrådar [sv] tandtrådar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 silkestrådarna [sv] silkestrådarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 silkestrådar [sv] silkestrådar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 silkestråden [sv] silkestråden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 silkestråd [sv] silkestråd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 glödtrådarna [sv] glödtrådarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 taggtrådar [sv] taggtrådar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 taggtråden [sv] taggtråden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 linnetrådarna [sv] linnetrådarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 linnetrådar [sv] linnetrådar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 linnetråden [sv] linnetråden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 linnetråd [sv] linnetråd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 becktrådarna [sv] becktrådarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 becktrådar [sv] becktrådar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 becktråden [sv] becktråden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 becktråd [sv] becktråd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 taggtrådarna [sv] taggtrådarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 koltråd [sv] koltråd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 märktrådarna [sv] märktrådarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 märktrådar [sv] märktrådar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2018 märktråden [sv] märktråden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ