ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/09/2019 cacha [sv] cacha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/09/2019 inaktuell [sv] inaktuell ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/09/2019 ivrigare [sv] ivrigare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/09/2019 resesjuksköterska [sv] resesjuksköterska ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/09/2019 stagnation [sv] stagnation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/09/2019 Dag Prawitz [sv] Dag Prawitz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/09/2019 Emma Gray Munthe [sv] Emma Gray Munthe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2019 80-talet [sv] 80-talet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 Carl Grimberg [sv] Carl Grimberg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 pilbuskarna [sv] pilbuskarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 Esais Tegnér [sv] Esais Tegnér ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 minoisk [sv] minoisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 inkvisitionen [sv] inkvisitionen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 katekumen [sv] katekumen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 Flogsta [sv] Flogsta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 Glimåkra [sv] Glimåkra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 Stjärnsund [sv] Stjärnsund ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 Christopher Polhem [sv] Christopher Polhem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 Fadderortsgatan [sv] Fadderortsgatan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 Madelen Janogy [sv] Madelen Janogy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 Jack Hermansson [sv] Jack Hermansson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 kyldes [sv] kyldes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 skarpögda [sv] skarpögda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 mjornir [sv] mjornir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 Ållongren [sv] Ållongren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 Joakim Lamotte [sv] Joakim Lamotte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 Eosinofila [sv] Eosinofila ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 Pannonien [sv] Pannonien ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 Övningstillfälle [sv] Övningstillfälle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 Pneumokonios [sv] Pneumokonios ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ