ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/05/2019 Írárfoss [is] Írárfoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2019 Arnór Ingvi Traustason [is] Arnór Ingvi Traustason ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2018 Reykir í Hrútafirði [is] Reykir í Hrútafirði ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2018 Reykir [is] Reykir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2018 Kærustu [is] Kærustu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2018 Anna Sigríður Þorvaldsdóttir [is] Anna Sigríður Þorvaldsdóttir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2018 Vatnsleysustrandarhreppur [is] Vatnsleysustrandarhreppur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/09/2018 hættulegar [is] hættulegar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 höndurnar [is] höndurnar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 fíkjutré [is] fíkjutré ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 vatnadís [is] vatnadís ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 Hæðarbraut [is] Hæðarbraut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 Víkingur Ólafsson [is] Víkingur Ólafsson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 Stefán Karl Stefánsson [is] Stefán Karl Stefánsson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir [is] Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 löndin [is] löndin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 Sinfóníuhljómsveit Íslands [is] Sinfóníuhljómsveit Íslands ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 Daníel Bjarnason [is] Daníel Bjarnason ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 Kirkjulækjablettur [is] Kirkjulækjablettur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 örlagatrú [is] örlagatrú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 Fimmálnaspottalækur [is] Fimmálnaspottalækur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 Tröllafjall [is] Tröllafjall ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 Vonarskarð [is] Vonarskarð ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 Smjörfjöll [is] Smjörfjöll ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 Hrollaugseyjar [is] Hrollaugseyjar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 Sandmerkisheiðarhnúkur [is] Sandmerkisheiðarhnúkur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 bréfsins [is] bréfsins ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 bréfinu [is] bréfinu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 Þykkvabæjarfjara [is] Þykkvabæjarfjara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 Gýgjagjá [is] Gýgjagjá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ