ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verb - present tense

verb - present tense ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • sol ਉਚਾਰਨ sol [fr]
 • du ਉਚਾਰਨ du [fr]
 • pot ਉਚਾਰਨ pot [en]
 • deus ਉਚਾਰਨ deus [la]
 • nous ਉਚਾਰਨ nous [fr]
 • mets ਉਚਾਰਨ mets [fr]
 • sou ਉਚਾਰਨ sou [pt]
 • jugo ਉਚਾਰਨ jugo [es]
 • Roman ਉਚਾਰਨ Roman [fr]
 • cull ਉਚਾਰਨ cull [en]
 • dem ਉਚਾਰਨ dem [de]
 • prego ਉਚਾਰਨ prego [it]
 • feu ਉਚਾਰਨ feu [fr]
 • tem ਉਚਾਰਨ tem [pt]
 • té ਉਚਾਰਨ [es]
 • bull ਉਚਾਰਨ bull [en]
 • sopa ਉਚਾਰਨ sopa [es]
 • cou ਉਚਾਰਨ cou [fr]
 • dieu ਉਚਾਰਨ dieu [fr]
 • jeu ਉਚਾਰਨ jeu [fr]
 • sé ਉਚਾਰਨ [es]
 • negocio ਉਚਾਰਨ negocio [es]
 • va ਉਚਾਰਨ va [es]
 • seu ਉਚਾਰਨ seu [pt]
 • sent ਉਚਾਰਨ sent [en]
 • camino ਉਚਾਰਨ camino [es]
 • sap ਉਚਾਰਨ sap [en]
 • mor ਉਚਾਰਨ mor [da]
 • sec ਉਚਾਰਨ sec [fr]
 • treu ਉਚਾਰਨ treu [de]
 • tallo ਉਚਾਰਨ tallo [es]
 • ve ਉਚਾਰਨ ve [es]
 • som ਉਚਾਰਨ som [da]
 • pago ਉਚਾਰਨ pago [es]
 • ven ਉਚਾਰਨ ven [sv]
 • cabo ਉਚਾਰਨ cabo [es]
 • dina ਉਚਾਰਨ dina [de]
 • és ਉਚਾਰਨ és [hu]
 • inicio ਉਚਾਰਨ inicio [es]
 • fa ਉਚਾਰਨ fa [es]
 • vals ਉਚਾਰਨ vals [nl]
 • canto ਉਚਾਰਨ canto [ia]
 • fem ਉਚਾਰਨ fem [da]
 • hem ਉਚਾਰਨ hem [sv]
 • tus ਉਚਾਰਨ tus [da]
 • tens ਉਚਾਰਨ tens [en]
 • duc ਉਚਾਰਨ duc [fr]
 • vol ਉਚਾਰਨ vol [fr]
 • mento ਉਚਾਰਨ mento [it]
 • voto ਉਚਾਰਨ voto [es]
 • copies ਉਚਾਰਨ copies [en]
 • heu ਉਚਾਰਨ heu [de]
 • peixes ਉਚਾਰਨ peixes [pt]
 • Raus ਉਚਾਰਨ Raus [de]
 • Talla ਉਚਾਰਨ Talla [es]
 • riu ਉਚਾਰਨ riu [ca]
 • bec ਉਚਾਰਨ bec [fr]
 • compra ਉਚਾਰਨ compra [es]
 • bats ਉਚਾਰਨ bats [en]
 • perd ਉਚਾਰਨ perd [fr]
 • premio ਉਚਾਰਨ premio [it]
 • llegeixo ਉਚਾਰਨ llegeixo [ca]
 • Menges ਉਚਾਰਨ Menges [en]
 • dus ਉਚਾਰਨ dus [fr]
 • romp ਉਚਾਰਨ romp [en]
 • mors ਉਚਾਰਨ mors [sv]
 • parles ਉਚਾਰਨ parles [fr]
 • noc ਉਚਾਰਨ noc [cs]
 • cal ਉਚਾਰਨ cal [es]
 • fas ਉਚਾਰਨ fas [pl]
 • paga ਉਚਾਰਨ paga [it]
 • parleu ਉਚਾਰਨ parleu [ca]
 • dino ਉਚਾਰਨ dino [pt]
 • clou ਉਚਾਰਨ clou [fr]
 • seus ਉਚਾਰਨ seus [pt]
 • canta ਉਚਾਰਨ canta [es]
 • copia ਉਚਾਰਨ copia [la]
 • corre ਉਚਾਰਨ corre [es]
 • llegeix ਉਚਾਰਨ llegeix [ca]
 • Diu ਉਚਾਰਨ Diu [la]
 • pots ਉਚਾਰਨ pots [en]
 • pudo ਉਚਾਰਨ pudo [es]
 • riem ਉਚਾਰਨ riem [nl]
 • Rau ਉਚਾਰਨ Rau [de]
 • bato ਉਚਾਰਨ bato [pt]
 • folga ਉਚਾਰਨ folga [pl]
 • sento ਉਚਾਰਨ sento [ca]
 • duen ਉਚਾਰਨ duen [eu]
 • puts ਉਚਾਰਨ puts [en]
 • peix ਉਚਾਰਨ peix [ca]
 • trauen ਉਚਾਰਨ trauen [de]
 • dorm ਉਚਾਰਨ dorm [en]
 • viu ਉਚਾਰਨ viu [pt]
 • Posen ਉਚਾਰਨ Posen [de]
 • temo ਉਚਾਰਨ temo [eo]
 • fon ਉਚਾਰਨ fon [yi]
 • surt ਉਚਾਰਨ surt [no]
 • dono ਉਚਾਰਨ dono [it]
 • beu ਉਚਾਰਨ beu [nl]
 • corren ਉਚਾਰਨ corren [es]