ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verb

verb ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • water ਉਚਾਰਨ water [en]
 • book ਉਚਾਰਨ book [en]
 • garage ਉਚਾਰਨ garage [en]
 • dog ਉਚਾਰਨ dog [en]
 • bear ਉਚਾਰਨ bear [en]
 • mother ਉਚਾਰਨ mother [en]
 • talk ਉਚਾਰਨ talk [en]
 • schedule ਉਚਾਰਨ schedule [en]
 • walk ਉਚਾਰਨ walk [en]
 • pin ਉਚਾਰਨ pin [en]
 • blood ਉਚਾਰਨ blood [en]
 • debut ਉਚਾਰਨ debut [en]
 • do ਉਚਾਰਨ do [en]
 • thought ਉਚਾਰਨ thought [en]
 • fish ਉਚਾਰਨ fish [en]
 • go ਉਚਾਰਨ go [en]
 • caught ਉਚਾਰਨ caught [en]
 • je ਉਚਾਰਨ je [fr]
 • squirrel ਉਚਾਰਨ squirrel [en]
 • party ਉਚਾਰਨ party [en]
 • desert ਉਚਾਰਨ desert [en]
 • grass ਉਚਾਰਨ grass [en]
 • pretty ਉਚਾਰਨ pretty [en]
 • can't ਉਚਾਰਨ can't [en]
 • can ਉਚਾਰਨ can [en]
 • summer ਉਚਾਰਨ summer [en]
 • duck ਉਚਾਰਨ duck [en]
 • route ਉਚਾਰਨ route [en]
 • garden ਉਚਾਰਨ garden [en]
 • Google ਉਚਾਰਨ Google [en]
 • got ਉਚਾਰਨ got [en]
 • true ਉਚਾਰਨ true [en]
 • fuck ਉਚਾਰਨ fuck [en]
 • quiet ਉਚਾਰਨ quiet [en]
 • add ਉਚਾਰਨ add [en]
 • mate ਉਚਾਰਨ mate [en]
 • box ਉਚਾਰਨ box [en]
 • work ਉਚਾਰਨ work [en]
 • May ਉਚਾਰਨ May [en]
 • shit ਉਚਾਰਨ shit [en]
 • nose ਉਚਾਰਨ nose [en]
 • film ਉਚਾਰਨ film [en]
 • air ਉਚਾਰਨ air [en]
 • chance ਉਚਾਰਨ chance [en]
 • laugh ਉਚਾਰਨ laugh [en]
 • cover ਉਚਾਰਨ cover [en]
 • would ਉਚਾਰਨ would [en]
 • clean ਉਚਾਰਨ clean [en]
 • listen ਉਚਾਰਨ listen [en]
 • live ਉਚਾਰਨ live [en]
 • father ਉਚਾਰਨ father [en]
 • master ਉਚਾਰਨ master [en]
 • pen ਉਚਾਰਨ pen [en]
 • saw ਉਚਾਰਨ saw [en]
 • Twitter ਉਚਾਰਨ Twitter [en]
 • allow ਉਚਾਰਨ allow [en]
 • been ਉਚਾਰਨ been [en]
 • Reims ਉਚਾਰਨ Reims [fr]
 • él ਉਚਾਰਨ él [es]
 • butter ਉਚਾਰਨ butter [en]
 • jump ਉਚਾਰਨ jump [en]
 • un ਉਚਾਰਨ un [fr]
 • wash ਉਚਾਰਨ wash [en]
 • address ਉਚਾਰਨ address [en]
 • earth ਉਚਾਰਨ earth [en]
 • advantage ਉਚਾਰਨ advantage [en]
 • leave ਉਚਾਰਨ leave [en]
 • further ਉਚਾਰਨ further [en]
 • knife ਉਚਾਰਨ knife [en]
 • wet ਉਚਾਰਨ wet [en]
 • bana ਉਚਾਰਨ bana [sv]
 • think ਉਚਾਰਨ think [en]
 • hare ਉਚਾਰਨ hare [en]
 • lick ਉਚਾਰਨ lick [en]
 • bit ਉਚਾਰਨ bit [en]
 • Dziękuję ਉਚਾਰਨ Dziękuję [pl]
 • ella ਉਚਾਰਨ ella [es]
 • pronounce ਉਚਾਰਨ pronounce [en]
 • squash ਉਚਾਰਨ squash [en]
 • sit ਉਚਾਰਨ sit [en]
 • eat ਉਚਾਰਨ eat [en]
 • see ਉਚਾਰਨ see [en]
 • fall ਉਚਾਰਨ fall [en]
 • mail ਉਚਾਰਨ mail [en]
 • fight ਉਚਾਰਨ fight [en]
 • has ਉਚਾਰਨ has [en]
 • Kocham cię ਉਚਾਰਨ Kocham cię [pl]
 • dirty ਉਚਾਰਨ dirty [en]
 • mouth ਉਚਾਰਨ mouth [en]
 • field ਉਚਾਰਨ field [en]
 • bar ਉਚਾਰਨ bar [en]
 • back ਉਚਾਰਨ back [en]
 • говорить ਉਚਾਰਨ говорить [ru]
 • know ਉਚਾਰਨ know [en]
 • bike ਉਚਾਰਨ bike [en]
 • flower ਉਚਾਰਨ flower [en]
 • letter ਉਚਾਰਨ letter [en]
 • mature ਉਚਾਰਨ mature [en]
 • light ਉਚਾਰਨ light [en]
 • close ਉਚਾਰਨ close [en]