ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

verb

verb ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • water ਉਚਾਰਨ
  water [en]
 • book ਉਚਾਰਨ
  book [en]
 • garage ਉਚਾਰਨ
  garage [en]
 • dog ਉਚਾਰਨ
  dog [en]
 • bear ਉਚਾਰਨ
  bear [en]
 • mother ਉਚਾਰਨ
  mother [en]
 • talk ਉਚਾਰਨ
  talk [en]
 • schedule ਉਚਾਰਨ
  schedule [en]
 • walk ਉਚਾਰਨ
  walk [en]
 • pin ਉਚਾਰਨ
  pin [en]
 • blood ਉਚਾਰਨ
  blood [en]
 • debut ਉਚਾਰਨ
  debut [en]
 • do ਉਚਾਰਨ
  do [en]
 • thought ਉਚਾਰਨ
  thought [en]
 • fish ਉਚਾਰਨ
  fish [en]
 • go ਉਚਾਰਨ
  go [en]
 • caught ਉਚਾਰਨ
  caught [en]
 • je ਉਚਾਰਨ
  je [fr]
 • squirrel ਉਚਾਰਨ
  squirrel [en]
 • party ਉਚਾਰਨ
  party [en]
 • grass ਉਚਾਰਨ
  grass [en]
 • pretty ਉਚਾਰਨ
  pretty [en]
 • can't ਉਚਾਰਨ
  can't [en]
 • desert ਉਚਾਰਨ
  desert [en]
 • can ਉਚਾਰਨ
  can [en]
 • summer ਉਚਾਰਨ
  summer [en]
 • duck ਉਚਾਰਨ
  duck [en]
 • route ਉਚਾਰਨ
  route [en]
 • garden ਉਚਾਰਨ
  garden [en]
 • Google ਉਚਾਰਨ
  Google [en]
 • got ਉਚਾਰਨ
  got [en]
 • true ਉਚਾਰਨ
  true [en]
 • fuck ਉਚਾਰਨ
  fuck [en]
 • quiet ਉਚਾਰਨ
  quiet [en]
 • add ਉਚਾਰਨ
  add [en]
 • mate ਉਚਾਰਨ
  mate [en]
 • box ਉਚਾਰਨ
  box [en]
 • work ਉਚਾਰਨ
  work [en]
 • May ਉਚਾਰਨ
  May [en]
 • shit ਉਚਾਰਨ
  shit [en]
 • nose ਉਚਾਰਨ
  nose [en]
 • film ਉਚਾਰਨ
  film [en]
 • air ਉਚਾਰਨ
  air [en]
 • chance ਉਚਾਰਨ
  chance [en]
 • laugh ਉਚਾਰਨ
  laugh [en]
 • would ਉਚਾਰਨ
  would [en]
 • cover ਉਚਾਰਨ
  cover [en]
 • clean ਉਚਾਰਨ
  clean [en]
 • listen ਉਚਾਰਨ
  listen [en]
 • father ਉਚਾਰਨ
  father [en]
 • master ਉਚਾਰਨ
  master [en]
 • saw ਉਚਾਰਨ
  saw [en]
 • Twitter ਉਚਾਰਨ
  Twitter [en]
 • pen ਉਚਾਰਨ
  pen [en]
 • allow ਉਚਾਰਨ
  allow [en]
 • Reims ਉਚਾਰਨ
  Reims [fr]
 • been ਉਚਾਰਨ
  been [en]
 • butter ਉਚਾਰਨ
  butter [en]
 • él ਉਚਾਰਨ
  él [es]
 • un ਉਚਾਰਨ
  un [fr]
 • jump ਉਚਾਰਨ
  jump [en]
 • wash ਉਚਾਰਨ
  wash [en]
 • earth ਉਚਾਰਨ
  earth [en]
 • address ਉਚਾਰਨ
  address [en]
 • advantage ਉਚਾਰਨ
  advantage [en]
 • leave ਉਚਾਰਨ
  leave [en]
 • further ਉਚਾਰਨ
  further [en]
 • knife ਉਚਾਰਨ
  knife [en]
 • think ਉਚਾਰਨ
  think [en]
 • hare ਉਚਾਰਨ
  hare [en]
 • bana ਉਚਾਰਨ
  bana [sv]
 • lick ਉਚਾਰਨ
  lick [en]
 • Dziękuję ਉਚਾਰਨ
  Dziękuję [pl]
 • bit ਉਚਾਰਨ
  bit [en]
 • wet ਉਚਾਰਨ
  wet [en]
 • ella ਉਚਾਰਨ
  ella [es]
 • pronounce ਉਚਾਰਨ
  pronounce [en]
 • sit ਉਚਾਰਨ
  sit [en]
 • squash ਉਚਾਰਨ
  squash [en]
 • eat ਉਚਾਰਨ
  eat [en]
 • see ਉਚਾਰਨ
  see [en]
 • fall ਉਚਾਰਨ
  fall [en]
 • mouth ਉਚਾਰਨ
  mouth [en]
 • fight ਉਚਾਰਨ
  fight [en]
 • mail ਉਚਾਰਨ
  mail [en]
 • dirty ਉਚਾਰਨ
  dirty [en]
 • has ਉਚਾਰਨ
  has [en]
 • Kocham cię ਉਚਾਰਨ
  Kocham cię [pl]
 • field ਉਚਾਰਨ
  field [en]
 • bar ਉਚਾਰਨ
  bar [en]
 • back ਉਚਾਰਨ
  back [en]
 • говорить ਉਚਾਰਨ
  говорить [ru]
 • know ਉਚਾਰਨ
  know [en]
 • bike ਉਚਾਰਨ
  bike [en]
 • flower ਉਚਾਰਨ
  flower [en]
 • letter ਉਚਾਰਨ
  letter [en]
 • mature ਉਚਾਰਨ
  mature [en]
 • light ਉਚਾਰਨ
  light [en]
 • like ਉਚਾਰਨ
  like [en]
 • train ਉਚਾਰਨ
  train [en]